จี้ สช.ส่งเสริมเอกชนจัดศึกษาคุณภาพ “ตรีนุช” มอบนโยบายเตรียมเปิดเทอม

รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน

ข่าวการศึกษา โรงเรียนเอกชนมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาตามแนวทางนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐได้เป็นอย่างดีรมว.ศธ. กล่าวอีกว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ขอฝากทุกคนร่วมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. ได้แก่ การศึกษาเพื่อความปลอดภัย สถานศึกษาจะต้องขับเคลื่อนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด ขอให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สช.จังหวัด และโรงเรียนเอกชนร่วมกันดำเนินการ รวมไปถึงมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน ส่วนราชการและสถานศึกษาต้องดูแลเด็กและเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืน จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานศึกษาหลังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประกาศยกเลิกโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษา

สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการเรียนการสอนแบบ Active learning ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ

ข่าวการศึกษา การพัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ เพราะทุกวันนี้เด็กสามารถหาความรู้ได้จากมือถือมากมาย ดังนั้นครูต้องปรับตัวและเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเป็น ขณะเดียวกันต้องสอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ เราจะสอนให้เด็กเก่งแล้วต้องปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเสริมสร้างวิถีชีวิตความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งด้วย“โรงเรียนเอกชนมีความหลากหลาย มีทั้งโรงเรียนที่มีความพร้อมอย่างโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่ยังจัดการเรียนการสอนได้อย่างยากลำบาก ดังนั้น สช.จะต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนส่งเสริม และช่วยเหลือเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ดี อย่างไรก็ตามอยากเน้นเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในทุกมิติ เช่นเดียวกับเรื่องรถรับส่งนักเรียน หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ขอย้ำให้ดูแลด้วยความเข้มข้น ฝึกซ้อมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบดูแลเด็กตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาอีก”

แนะนำข่าวธุระกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  มอ แม่ฟ้าหลวงพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติ