‘พาณิชย์’ เยือนอินโดนีเซีย ถกเศรษฐกิจอาเซียนสัปดาห์นี้

เยือนอินโดนีเซีย 10

‘พาณิชย์’ เยือนอินโดนีเซีย 16-18 ม.ค. นี้ เร่ง หารือประเด็นเศรษฐกิจที่จะผลักดันให้เสร็จภายในปีนี้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับคู่เจรจา

 ข่าวเศรษฐกิจนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมจะ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 1/54 และการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ (Committee of the Whole: CoW) ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2566 ณ เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อร่วมหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนต้องการผลักดันให้สำเร็จภายในปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”ของอินโดนีเซียในฐานะเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ รวมทั้งหารือการกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรปสำหรับการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน จะหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสาขาต่าง ๆ ของอาเซียน เพื่อให้การทำงานในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน อาทิ ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า

เยือนอินโดนีเซีย 10

โดยในปี 2566 มีภารกิจสำคัญที่จะต้องร่วมกันดำเนินงาน เช่น การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของอาเซียนในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains: GVCs) การดำเนินงานเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR)

 ข่าวเศรษฐกิจ การดำเนินการตามกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอาเซียน และตามยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2564 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 110,869 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 65,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 45,719 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 2565 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 115,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 66,907 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 48,693 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ส่งออกตลาดจีนปี66 สัญญาณดีรับตรุษจีน