สกพอ.เปิดรับฟังความเห็นแผนพัฒนา TOD สถานีรถไฟไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน พัทยา-ฉะเชิงเทรา

เปิดรับฟัง 20

แนวคิดการพัฒนา และแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งส่วนใหญ่คือเจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะประเด็นความสนใจในการร่วมโครงการฯ

ข่าวเศรษฐกิจ โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุมด้วยที่ปรึกษาพิเศษโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดำเนินโครงการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพื้นที่รอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ “เมืองอัจฉริยะ” และสนับสนุนกิจการรถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งมวลชนระบบรางของกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ โดยต้องการพัฒนาเมืองแบบกระชับ และพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ควบคู่กัน ทั้งนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งหนึ่งในการต่อยอดการพัฒนารถไฟความเร็วสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือการพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

เปิดรับฟัง 20

พร้อมไปกับการสร้างให้พื้นที่มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงขึ้น โดยแนวทางการพัฒนา จะเป็นการวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยเน้นความสมัครใจและความสนใจร่วมโครงการฯ โดยไม่มีการเวนคืนที่ดินของประชาชน

ข่าวเศรษฐกิจ อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดชลบุรี คือ “เมืองนวัตกรรมชั้นนำ สร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน” และ วิสัยทัศน์ของเมืองพัทยา คือ”เมืองแห่งโอกาส เศรษฐกิจสมดุล คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน” อันเป็นการผสมผสานการพัฒนาสู่อนาคตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำแนวคิดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่รอบสถานีพัทยาให้เป็น ประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะพื้นที่พาณิชยกรรมและกิจกรรมต่างๆของชุมชนพื้นที่สำหรับจอดรถบัสนักท่องเที่ยวและโครงข่ายเชื่อมโยงการเดินทางในพื้นที่ด้วยระบบขนส่งมวลชนรองท้องถิ่น เช่น รถสองแถว กับสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา เป็นต้น เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุล มีคุณภาพ และชุมชนได้รับผลตอบแทนจากการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีฯอย่างแท้จริง

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  ธอส.ยกระดับบริการดิจิทัล พร้อมใช้ GHB ALL GEN แทนตั้งแต่ 7 มิ.ย.66